0,00 Kč
0
 
 
 
 

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY   (dále jen „VOP“)    

společnosti UCplus.cz s.r.o.
se sídlem Dobročovice 15, 250 82 Dobročovice, IČO: 28421850 DIČ: CZ28421850
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.mimi-store.cz (dále také jen „Zprostředkovatel“)
k úpravě práv a povinností vzniklých z Kupní smlouvy uzavřené mezi

Gadgets House s.r.o., IČO: 242 80 071, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 192465, zastoupená Josefem Ciprou, jednatelem, (dále jen „Prodávající“, nebo také „my“), na straně jedné,
a
Zákazníkem e-shopu (dále jen „Kupující“, nebo také „vy“), na straně druhé,
(dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

Reklamace a vrácení zboží:
www.reklamacniformular.cz
adresa pro příjem reklamací a vrácení zboží: Gadgets House s.r.o., Černokostelecká 2246, Hala A, 25101 Říčany

provozní doba: Pondělí až pátek (8:00-16:00)
telefonní číslo: 601550370

 1. POJMY A DEFINICE      
Pokud není těmito VOP dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem používané v jednotném i množném čísle v následujících významech:    
E-shop                                                                      internetová aplikace dostupná v síti internet, vyvinutá za účelem zobrazení, výběru a objednání Zboží Kupujícím;    
GDPR                                                                        Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;    
Kupní smlouva                                                     smlouva podle § 2079 Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu;    
Kupující                                                                  je osoba, která si objednala zboží u Prodávajícího prostřednictvím E-shopu Zprostředkovatele;    
Občanský zákoník                                               zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;    
Objednávka                                                           dokončená transakce Kupujícím za účelem uzavření Kupní smlouvy ke Zboží, stisknutím příslušného tlačítka;    
Osobní údaje                                                         jakékoliv informace o uživateli Stránek, na základě kterých lze tohoto uživatele přímo či nepřímo identifikovat;    
Spotřebitel                                                            je každý Kupující, který je fyzická osoba a požívá ochrany spotřebitele dle platného práva;    
Uživatelský účet                                                  účet k E-shopu, zřízený za podmínek těchto VOP za účelem zjednodušení administrace objednávek Kupujícím;     
Zprostředkovatel                                                podnikatel, který provozuje E-shop a zprostředkovává Uživatelům uzavření Kupní smlouvy ke Zboží s Prodávajícím, a to v prostředí E-shopu;    
Zboží                                                                         jsou výrobky a nebo služby, které jsou nabízeny v E-shopu ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících, zejména se jedná o kateogorie dárkové předměty, drobná elektronika, textilní výrobky;    
 1. P   ŘEDMĚT TĚCHTO VOP     
  1. Předmětem těchto   VOP je úprava práv a povinností při vzniku zprostředkované Kupní smlouvy uzavřené v prostředí E-shopu Zprostředkovatelem na účet a ve prospěch Prodávajícího.     
  2. Zprostředkovatel jedná ve prospěch Prodávajícího tak, že přijaté Objednávky Kupujícího zasílá k akceptaci   a vyřízení Prodávajícímu.     
 2. I   NFORMACE SPOTŘEBITELI PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY     
  1. Spotřebitel má právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet:    
   1. u Kupní smlouvy ode dne převzetí Zboží, nebo    
   2. u Kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo    
   3. u Kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží;     
  2. Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy je k dispozici   na adrese  www.reklamacniformular.cz  .    
  3. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:     
   1. o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,    
   2. o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,    
   3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,     
   4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,     
   5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,     
   6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Spotřebitel porušil jejich původní obal,     
   7. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a Prodávající před uzavřením   Kupní smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy.    
   8. o opravě nebo údržbě, provedené na Spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání; to však neplatí, pokud byly provedeny jiné než nutné opravy nebo dodány jiné než nutné náhradní díly;    
   9. o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.    
  4. Pokud Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy (ideálně prostře  dnictvím www.reklamacniformular.cz), je povinen nám zaslat zpět Zboží nabyté na základě Kupní smlouvy, od které odstoupil nebo je vrátit na adrese provozovny Prodávajícího: Gadgets House s.r.o., Černokostelecká 2246, Hala A, 25101 Říčany nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od Kupní smlouvy.   Spotřebitel nese sám   náklady na dopravu při vrácení Zboží Prodávajícímu. Prosím vezměte na vědomí, že vrácené Zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přebráno a bude Vám vráceno zpět na Vaše náklady.   
  5. Spotřebitel je povinen Zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Spotřebitel v případě odstoupení od Kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného Zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní Zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení Zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.     
  6. Dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost Spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od Kupní smlouvy, je nám Spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od Kupní smlouvy.     
  7. V případě odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni Spotřebiteli vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů následujících po dni přijetí Zboží dodaného zpět Kupujícím ve prospěch Prodávajícího. Pokud Spotřebitel zvol  il při uzavření Kupní smlouvy jiný druh dopravy než je námi nabízený nejlevnější druh dopravy, má Spotřebitel v případě odstoupení od Kupní smlouvy nárok pouze na vrácení nákladů dodání Zboží ve výši, která odpovídá námi nabízenému nejlevnějšímu druhu dopravy.    
  8. Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu   reklamace@dropshipping.cz   
  9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.    
  10. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).    
 3. K   UPNÍ SMLOUVA     
  1. Předmětem Kupní smlouvy je prodej Zboží prostřednictvím E-shopu Kupujícímu.     
  2. Kupující kupuje od Prodávajícího Zboží, které si zvolil (v množství, které zvolil) v uživatelském prostřední E-shopu, kde je vložil do   košíku. Kupující se zavazuje zaplatit cenu Zboží, která je uvedena u Zboží, včetně nákladů na dopravu, kterou si zvolil.     
  3. Kupní cena je splatná před   dodáním Zboží, nejpozději bezprostředně před jeho převzetím Kupujícím.    
  4. Kupující si může při tvorbě Objednávky v E-shopu zvolit způsob platby   Kupní ceny Prodávajícímu. Způsob platby volí Kupující výhradně z nabízených způsobů platby v E-shopu. Kupující je povinen uhradit náklady na provedení jím zvolené platby, ve výši, která je uvedená u tohoto způsobu platby. Prodávající je oprávněn volbu o způsobu platby Kupujícího omezit i bez udání důvodu.     
  5. Kupující je povinen platbu provést řádně s uvedením všech požadovaných náležitostí (včetně variabilního symbolu) a včas.   
  6. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Prodávající; § 2097 Občanského zákoníku se tímto neaplikuje.     
  7. Kupující je povinen uhradit náklady na   dopravu a balné, ve výši uvedené u Objednávky. Způsob dopravy Zboží si může Kupující zvolit z nabízených druhů dopravy Prodávajícím v E-shopu.   
  8. Prodávající se zavazuje, že dodá Zboží v dohodnuté lhůtě od provedení platby nebo ukončení Objednávky, pokud byla zvolena platba na dobírku. Lhůty uvedené v E-shopu jsou založené na posledních aktuálních údajích Prodávajícího o dostupnosti Zboží  . Pokud nebude Prodávající schopen dodat Zboží v uvedené lhůtě, bude informovat Kupujícího o možném dalším postupu.    
  9. Pro objednání Zboží vyplní Kupující Objednávku   v E-shopu.    
  10. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:    
   1. Objednávce (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku   na E-shopu),     
   2. kupní ceně a způsobu její úhrady,     
   3. údaje o požadovaném způsobu doručení   objednaného Zboží a    
   4. informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.    
  11. Objednávku odešle Kupující Zprostředkovateli koupě kliknutím na tlačítko „  objednat  “ nebo jiné obdobné tlačítko, kterým se   Objednávka s přihlédnutím ke všem okolnostem končí a odesílá se prostřednictvím Zprostředkovatele Prodávajícímu. Kupující je poučen, že se jedná o Objednávku zavazující k platbě Zboží.     
  12. Okamžikem uzavření Kupní smlouvy, je potvrzení objednávky Prodávajícím doručené na e-mailovou adresu Kupujícího, včetně platných VOP.     
  13. Prodávající a Zprostředkovatel mají právo požadovat od Kupujícího doplnění informací, a to i poté, co byla Objednávka Prodávajícím potvrzena.   Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Objednávku, pokud nebude možné dodat Zboží ve sjednaném termínu a současně se nedohodne s Kupujícím na dodání jiného adekvátního zboží nebo jiné dodací době.    
  14. Prodávající má právo poskytovat slevy na Zboží. Pokud Prodávající nestanoví jinak, slevy se nedají kombinovat.     
  15. Nebezpečí ztráty, poškození a zničení přecházejí na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží.    
 4. U   ŽIVATELSKÝ ÚČET     
  1. Některé služby v prostředí E-shopu mohou být přístupné pouze registrovaným uživatelům, kterým Zprostředkovatel na jejich žádost Uživatelský účet zřídí.    
  2. Kupující, který se chce registrovat, je povinen poskytnout pro účely zřízení Uživatelského účtu svoje pravdivé a aktuální osobní údaje. Kupující je povinen aktualizovat svoje osobní údaje v Uživatelském účtu u každé Objednávky zejména při změně jména, bydliště a kontaktních údajů.    
  3. Zprostředkovatel má právo přístup ke službám E-shopu a k jeho Uživatelskému účtu dle vlastního uvážení zcela omezit, a to i bez předchozího oznámení.    
  4. Ochrana Uživatelského účtu je zabezpečena heslem. Využití ochrany heslem je pro uživatele povinné podle instrukcí daných v prostředí E-shopu. Kupující nesmí sdělit přístupové údaje k Uživatelskému účtu třetí osobě. E-shop a Prodávající neodpovídají žádným způsobem za škody či jiné újmy způsobené prozrazením hesla daným uživatelem k Uživatelskému účtu třetím osobám.    
 5. P   ŘEVZETÍ ZBOŽÍ     
  1. Prodávající doručuje Zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení Objednávky zpravidla prostřednictvím profesionálního   přepravce. Tento způsob převzetí zboží vylučuje možnost prohlídky Zboží před zaplacením.     
  2. Kupující má právo zvolit v rámci zadání Objednávky způsob doručení z možností uvedených   v E-shopu. Vykonáním volby o způsobu doručení Zboží Kupující souhlasí s podmínkami doručení včetně ceny a obchodních podmínek přepravce.     
  3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen též uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení Zboží.    
  4. Nepřevezme-li Spotřebitel Zboží při jeho dodání přepravcem, Zboží je následně vráceno Prodávajícímu a současně Spotřebitel neodstoupí od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od marného doručení Zboží, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím náklady účtované přepravcem na dodání Zboží zpět Prodejci. Tento náklad představuje pro Prodávajícho škodu, která vznikla porušením zákonných povinností Kupujícího Spotřebitele ve smyslu § 2913 odst. 1 Občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění Zboží ve výši   200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.     
  5. Nepřevezme-li Kupující podnikatel Zboží při jeho dodání přepravcem, Zboží je následně vráceno Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím náklady účtované přepravcem na dodání Zboží zpět Prodejci. Tento náklad představuje pro Prodejce škodu, která vznikla porušením zákonných povinností Kupujícího podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 Občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění Zboží ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.     
  6. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění Zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností Kupujícího podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 Občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.      
  7. Při převzetí Zboží od přepr  avce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání nikoliv zanedbatelného porušení obalu může Kupující převzetí zásilky odmítnout. Pokud se přesto rozhodne Kupující zásilku převzít je v těchto případech povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození zásilky. Zároveň je Kupující povinen neprodleně nahlásit poškození zásilky Prodávajícímu prostřednictvím webové aplikace dostupné na  www.reklamacniformular.cz.    
  8. Dodací lhůta je pro každé Zboží stanovena zvlášť  , Kupující může z přehledu umístěného v E-shopu u jednotlivých nabízených způsobech dopravy Zboží zjistit orientačně délku dodací doby garantovanou přepravcem.     
 6. O   DPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE     
  1. Kupující (Spotřebitel) může pro vyřízení jakýchkoliv reklamačních nároků využít webové stránky Prodávajícího www.reklamacniformular.cz   nebo písemnou formu na adresu Prodávajícího. Reklamační nároky vztahující se ke Zboží můžete uplatnit také osobně v místě provozovny Prodávajícího na adrese: Gadgets House s.r.o., Černokostelecká 2246, Hala A, 25101 Říčany.    
  2. Zprostředkovatel Kupní smlouvy je povinen poskytnout součinnost při vyřízení reklamace, nepřebírá však žádná práva a povinnosti Smluvní strany zejména k plnění nároků z vad Zboží.     
  3. Prodávající je povinen dodat Zboží ve shodě s Kupní smlouvou a bez právních a faktických vad.     
  4. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které má při jeho dodání. Práva Spotřebitele z vadného plnění jsou stanovena Občanským zákoníkem.     
  5. Není-li uvedeno v Kupní smlouvě či v záručním listu výslovně jinak, nepřebírá Prodávající žádnou záruku za jakost Zboží.     
  6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.    
  7. Jakmile zjistíte vadu Zboží, jste povinni ji oznám  it bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a následně Zboží podle pokynů Prodávajícího předat tak, aby vada Zboží mohla být objektivně přezkoumána. Neoznámíte-li Prodávajícímu vadu Zboží bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, právo z vadného plnění Vám nebude přiznáno.     
  8. V případě, že jste obdrželi špatně zaslané Zboží, nesprávné množství či jiné barevné provedení apod., kontaktujte nás prostřednictvím   webové stránky www.reklamacniformular.cz. Napište nám číslo Objednávky a popište vzniklou chybu.Snažíme se předcházet takovým chybám, pečlivě kontrolujeme odesílané Zboží a   pořizujeme obrazový záznam z průběhu balení Zboží. Po vyplnění formuláře na reklamaci špatně zaslaného Zboží obdržíte potvrzení na Váš e-mail. My vše co nejrychleji zkontrolujeme a budeme Vás kontaktovat, abychom s Vámi dohodli další postup.    
  9. K reklamovanému Zboží je Kupující povinen přiložit (kopii) dokladu o zaplacení (daňový doklad) Zboží a údaje z vyplněného reklamačního formuláře (popis vad Zboží, požadovaný způsob vyřízení reklamace a kontaktní údaje   Kupujícího).    
  10. Zvolení možnosti způsobu vyřízení reklamace z Vaší strany je podmíněno zejména tím, zda je vadné plnění Prodávajícího podstatným nebo   nepodstatným porušením Kupní smlouvy.    
  11. V případě, že je vadné plnění Prodávajícího podstatným porušením Kupní smlouvy, máte právo na: (A) odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží nebo; (B) odstranění vady opravou Zboží nebo; (C) přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží a nebo; (D) odstoupení od Kupní smlouvy.   
  12. V případě, že je vadné plnění Prodávajícího nepodstatným porušením Kupní smlouvy, máte právo na (A) odstranění vady dodáním nového Zboží bez vad nebo; (B) dodání chybějícího Zboží nebo opravou Zboží, a nebo; (C) přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.   
  13. Kupující má povinnost nám sdělit, jaké právo z vadného plnění si zvolil, a to při oznámení vady Zboží (reklamačního formuláře, vyplněním formuláře v naší provozovně), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez našeho souhlasu; to neplatí v případě, že budete žádat opravu vady Zboží, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraníme-li vady Zboží v přiměřené lhůtě či oznámíme-li Vám, že vady Zboží neodstraníme, můžete požadovat místo odstranění vady Zboží přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží, nebo můžete od Kupní smlouvy odstoupit.   
  14. Můžete požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady Zboží nepřiměřené, ale pokud se vada Zboží týká pouze jeho součásti, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady Zboží neúměrné, zejména lze-li vadu Zboží odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady Zboží.   
  15. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti Zboží máte i v případě odstranitelné vady Zboží, pokud nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte rovněž právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupíte-li od Kupní smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.   
  16. Neodstoupíte-li od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Máte právo na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží i v případě, že Vám nemůžeme dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, stejně i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době, nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.   
  17. Prodávající Vám může dodat to, co chybí, nebo odstranit jinou právní vadu do chvíle, než uplatníte právo na slevu z kupní ceny Zboží nebo neodstoupíte od Kupní smlouvy. Jiné vady jsme oprávněni odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Pokud neodstraníme vadu Zboží v   
 
0
 
© www.mimi-store.cz